Kursy Językowe

Kursy językowe online w szkole eLingwista to zajęcia indywidualne lub grupowe w grupach 2-4 osobowych z lektorem bez wychodzenia z domu. Forma zajęć, bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz nacisk na mówienie to główne zalety tej metody nauki. Internet jest również źródłem interesujących materiałów, które urozmaicają nasze kursy językowe online.

Szkoła językowa eLingwista oferuje kursy angielski online (angielski przez skype), niemiecki online (niemiecki przez skype), hiszpański online (hiszpański przez skype), francuski online (francuski przez skype), włoski online (włoski przez Skype), rosyjski online (rosyjski przez skype) oraz polski online dla obcokrajowców. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani lektorzy języków obcych, którzy w porozumieniu z uczniami planują cały proces nauki. W trakcie zajęć wykorzystywane są dodatkowe aplikacje takie, jak wirtualna tablica oraz platforma e-learningowa. Atutem naszej szkoły jest wysoki poziom nauczania i serdeczna atmosfera. Wszystkich zainteresowanych nauką zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej lekcji próbnej.

Do nauki potrzebujesz jedynie:

  • Komputer z dostępem
    do Internetu

  • Komunikator
    skype

  • Słuchawki
    z mikrofonem

JAK WYGLĄDA KURS JĘZYKOWY ONLINE?

1 Krok

Uczeń ustala dogodną godzinę zajęć z biurem

2 Krok

O wyznaczonej godzinie lektor łączy się z uczniem przez Skype (lekcja prowadzona jest przez żywego lektora)

3 Krok

Lektor i uczeń korzystają z wirtualnej tablicy do przesyłania materiałów

4 Krok

W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały w formie książki, plików dźwiękowych, video, podcasty i inne materiały przygotowane przez lektorów

5 Krok

Po zakończonych zajęciach uczeń ma dostęp do materiałów i notatek z zajęć w formie PDF lub zdalnego podglądu. Ucząc się samodzielnie w domu może korzystać z materiałów szkoły online.

6 Krok

Nad procesem nauczania ucznia czuwa szkolny metodyk, który w porozumieniu z lektorem ustala indywidualny plan nauki dla ucznia

Poziomy Biegłości Językowej

EUROPEJSKI SYSTEM OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO (ESOKJ)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, są rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami ( np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc. Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać wydarzenia i doświadczenia osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć wymagające, obszerne teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów. Czytając i słuchając potrafi zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu. Potrafi wypowiadać się płynnie, szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub czyta. Potrafi odtwarzać i relacjonować informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, uwydatniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Kursy Online