REGULAMIN NAUKI ZDALNEJ W RAMACH KURSÓW GRUPOWYCH Z LEKTOREM

Marcin Zimny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eLingwista Marcin Zimny, ul. Kujawska 10/2, 30-042 Kraków, NIP: 6391840054, adres e-mail: iod@elingwista.com jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.

Marcin Zimny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eLingwista Marcin Zimny jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

Podstawowe informacje:

Terminologia

 • eLingwista – szkoła językowa z siedzibą w Krakowie, NIP 639 184 00 54, REGON 241381969,
 • Student – osoba, która wyraziła chęć uczestnictwa w jednym z oferowanych przez eLingwista kursów językowych,
 • Opiekun Studenta – osoba fizyczna uprawniona do działania w imieniu uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Kurs – usługa online świadczona przez eLingwista na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, będący podstawą umowy zawieranej z uczestnikiem kursu bądź jego opiekunem.

Kurs semestralny grupowy obejmuje:

 • 40 lekcji po 45 minut – 1 lekcja w tygodniu po 90 min, w cenie promocyjnej 1160 zł /os
 • 40 lekcji po 60 minut – 1 lekcja w tygodniu po 120 min, w cenie promocyjnej 1400 zł / os
 • 80 lekcji po 45 minut – 2 lekcje w tygodniu po 90 min, w cenie promocyjnej 2080 zł / os
 • 80 lekcji po 60 minut – 2 lekcje w tygodniu po 90 min, w cenie promocyjnej 2560 zł /os.

Kurs miesięczny grupowy obejmuje:

 • 8 lekcji po 45 minut – 1 lekcja w tygodniu po 90 min, w cenie promocyjnej 256 zł /os
 • 8 lekcji po 60 minut – 1 lekcja w tygodniu po 120 min, w cenie promocyjnej 312 zł / os
 • 16 lekcji po 45 minut – 2 lekcje w tygodniu po 90 min, w cenie promocyjnej 464 zł / os
 • 16 lekcji po 60 minut – 2 lekcje w tygodniu po 90 min, w cenie promocyjnej 560 zł /os.

Umowa i płatności

 1. Zapisu na kurs należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.elingwista.com wraz z akceptacją niniejszego regulaminu. Przed złożeniem zamówienia, Student ma możliwość skorzystania z jednorazowej bezpłatnej lekcji trwającej 30 minut, celem wypróbowania usługi kursy językowe online przed zawarciem Umowy. Zapisanie się na lekcję próbną następuje poprzez wypełnienie formularza lekcji próbnej poprzez stronę internetową elingwista.com. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza eLingwista skontaktuje się ze Studentem w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie celem uzgodnienia terminu odbycia lekcji próbnej za pośrednictwem Skype. Jeżeli Student nie przystąpi do lekcji próbnej w terminie wcześniej uzgodnionym ma możliwości zmiany jej terminu, lecz uprawnienie to jest jednorazowe – kolejne nieprzystąpienie do lekcji próbnej uniemożliwia kolejną zmianę jej terminu i odbycie kolejnej bezpłatnej lekcji próbnej.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy uczestnikiem kursu lub jego opiekunem a eLingwista następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie eLingwista oraz akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. semestr lub miesiąc (patrz podstawowe informacje w niniejszym Regulaminie). Kurs grupowy składa się z 3 lub 4 uczestników oraz lektora prowadzącego. Kurs grupowy miesięczny jest uruchamiany wyłącznie dla grup zorganizowanych – eLingwista nie prowadzi indywidualnych zapisów otwartych na kursy miesięczne.
 4. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania studenta jest rozwiązanie odpowiedniego testu, który jest udostępniony studentom w formie elektronicznej w trakcie dokonywania zgłoszenia.
 5. O dacie rozpoczęcia kursu grupowego Studenci informowani są przez eLingwista drogą elektroniczną. eLingwista zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty rozpoczęcia kursów oraz do zmiany harmonogramu, np. z przyczyn technicznych lub na prośbę wszystkich Studentów.
 6. eLingwista udziela Studentowi, w ramach oferty promocyjnej, rabat w wysokości 40% z tytułu uczestnictwa w pełnym cyklu. Podane w regulaminie kursów ceny są cenami netto. Kursy językowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 28 Ustawa o VAT. W przypadku zmiany stawki VAT (zwolnienia) eLingwista zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.
 7. Wpłaty za kursy grupowe należy dokonać do 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu na rachunek bankowy: PL 23 1050 1328 1000 0090 7047 7758 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko studenta oraz rodzaj kursu (język). Termin rozpoczęcia kursu grupowego oraz harmonogram jest potwierdzany przez eLingwista do 2 dni przed pierwszymi zajęciami.
 8. Studentowi / opiekunowi studenta przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Kursie przed jego rozpoczęciem. Wniesiona opłata za Kurs zostanie wówczas zwrócona w całości w terminie do 14 dni od momentu złożenia pisemnej rezygnacji lub, za zgodą Studenta lub opiekuna studenta, może zostać przeksięgowana na dowolny kurs indywidualny z uwzględnieniem różnic cenowych.
 9. Wpłaty za niewykorzystane lekcje nie są zwracane w przypadku nieobecności na zajęciach.
 10. W przypadku braku wpłaty ze strony Studenta / Opiekuna Studenta eLingwista zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych lub / oraz zmiany linku dostępowego do zajęć, co skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w Kursie przez Studenta.
 11. W przypadku, gdy liczba uczestników w grupie jest mniejsza od minimalnej wymaganej liczby osób, eLingwista zastrzega sobie prawo podniesienia ceny kursu lub zmniejszenia liczby godzin. W razie braku akceptacji grupa zostaje rozwiązana, a pieniądze za niewykorzystane lekcje zwrócone albo przeksięgowane na dowolny wybrany przez Studenta kurs w ramach oferty eLingwista.
 12. Student ma możliwość rezygnacji z kursu grupowego po złożeniu pisemnego oświadczenia woli w wersji papierowej lub elektronicznej na adres mailowy BOK eLingwista z zachowaniem okresu wypowiedzenia 30 dni. Data złożenia rezygnacji jest liczona od dnia odebrania przez eLingwista korespondencji w formie listownej lub elektronicznej. Odbiór rezygnacji jest każdorazowo potwierdzany w formie elektronicznej przez eLingwista w ciągu 48 godzin. W razie braku otrzymania odpowiedzi istnieje możliwość przekierowania korespondencji do folderu spam, zatem Student powinien, w razie braku odpowiedzi, skontaktować się z eLingwista osobiście w celu upewnienia się czy korespondencja została odebrana.
 13. W przypadku rezygnacji z zajęć po rozpoczęciu kursu grupowego Student ma możliwość otrzymania zwrotu za niewykorzystane lekcje z zachowaniem 30 dni okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Student nie zachowuje prawa do promocyjnej ceny kursu udzielonej z tytułu uczestnictwa w pełnym cyklu, zatem wyliczenie kwoty zwrotu za niewykorzystane lekcje następuje w oparciu o regularną cenę kursu bez uwzględnienia rabatu udzielonego w pkt. 6 Regulaminu. Zwrot zostanie zrealizowany w terminie do 14 dni od momentu zakończenia okresu wypowiedzenia.
 14. W ramach kursu eLingwista zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne online oraz dostęp do platformy. Student ma możliwość zakupienia we własnym zakresie kompletu podręczników, jeśli takowy jest konieczny.

Kursy & zajęcia online

 1. eLingwista oferuje kursy grupowe online dopasowywane do potrzeb Studentów na wszystkich poziomach językowych. Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów polsko- i obcojęzycznych. Usługi świadczone są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dni tygodnia, godziny zajęć oraz ich ilość zostaną ustalone pomiędzy eLingwista a Studentem.
 3. W przypadku choroby lub nieobecności lektora prowadzącego, eLingwista zapewni odpowiednie zastępstwo. Jeżeli nie jest to możliwe, może odwołać zajęcia, a odwołane zajęcia organizowane są po zakończeniu kursu lub w innym ustalonym z grupą terminie.
 4. eLingwista zastrzega sobie prawo zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 5. Student zapisujący się na kurs prowadzony w formie zdalnej potwierdza, że spełnia wymagania techniczno-sprzętowe (patrz punkt 25 niniejszego Regulaminu).
 6. Przed rozpoczęciem kursu eLingwista wysyła Studentowi / Opiekunowi Studenta pełną instrukcję logowania do platformy oraz link do spotkań na platformie, za pośrednictwem której prowadzone są zajęcia.
 7. Student zobowiązany jest do każdorazowego włączenia funkcji kamerki oraz mikrofonu. Rezygnacja z w/w opcji może wpłynąć negatywnie na jakość i efektywność kursu.
 8. Student otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Kursie, jeśli brał udział przynajmniej w 75% zajęć przeprowadzonych w ramach Kursu oraz otrzymał wynik pozytywny na teście końcowym.
 9. eLingwista wymaga od Studenta punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.  Student nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych. Naruszenie opisanych wyżej norm może skutkować usunięciem Studenta z grupy.
 10. Jakiekolwiek spóźnienia Studenta na zajęcia nie będą odrabiane. Zajęcia zaczynają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. W razie spóźnienia Student może dołączyć do swojej grupy. W razie spóźnienia ze strony Lektora czas spóźnienia zostanie doliczony do lekcji lub zostanie odrobiony w innym dogodnym dla Studentów terminie.

Wymagania techniczno-sprzętowe

 1. W związku z uczestnictwem Studenta w zajęciach w formie online wymagane jest korzystanie z odpowiedniego sprzętu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania platformy oraz odpowiedniej jakości usług. Od Studenta wymagane jest korzystanie z:
 • komputera bądź laptopa,
 • kamerki (wbudowanej bądź zewnętrznej),
 • mikrofonu (wbudowanego lub zewnętrznego)
 • głośnika (wbudowanego lub zewnętrznego)
 • Internetu o prędkości zapewniającej odpowiednią jakość połączenia

Zaleca się korzystanie z Google Chrome ze względu na to, że platforma działa najlepiej w tej przeglądarce internetowej.

Prawa i obowiązki

 1. Student zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz do wniesienia opłaty za wybrany Kurs.
 2. Zapis na Kurs jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności eLingwista.
 3. Studentowi zabrania się przekazywania danych dostępowych do zajęć osobom trzecim. W razie stwierdzenia przez eLingwista faktu przekazania danych dostępowych osobie trzeciej, link dostępowy zostanie zablokowany.
 4. Studentowi zabrania się utrwalania wizerunku pozostałych Studentów oraz prowadzącego zajęcia bez ich wyraźnej zgody.
 5. eLingwista zobowiązuje się do przeprowadzania Kursów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług za wyjątkiem sytuacji, w których Student powoduje szkody w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz w przypadku niespełnienia przez Studenta wymagań techniczno–sprzętowych (patrz punkt 25 niniejszego Regulaminu), a także w przypadku, w którym Student nie osiągnie zamierzonych efektów nauki z przyczyn niezależnych od eLingwista.
 6. eLingwista nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia sieciowego oraz sprzętu z jakiego korzysta Student.

Reklamacja

 1. W przypadku jakichkolwiek uwag lub skarg i zażaleń prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod numerem telefonu: +12 362 66 77 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego z BOK dostępnego na stronie internetowej eLingwista. Aktualne godziny pracy BOK są podane na stronie internetowej eLingwista.
 2. Student lub opiekun studenta ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:
 • niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia
 • niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą
 • zastrzeżeń co do jakości pracy lektora
 • kwestii technicznych

Informacje dodatkowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014r., poz. 827), Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.
 2. eLingwista w trakcie trwania kursu grupowego może poprosić Studenta o udział w ankiecie satysfakcji lub wystawienie opinii na temat prowadzonych zajęć.
 3. eLingwista zastrzega sobie prawo do udziału w kursie przedstawiciela szkoły celem oceny merytorycznej lub szkoleniowej prowadzonych zajęć. Udział przedstawiciela nie wpływa na żadne elementy realizowanej jednostki nauczania.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do rejestrowania lekcji w celach dydaktycznych. Nagranie będzie wykorzystane tylko na potrzeby szkolne bez udostępniana i rozpowszechniania go osobom trzecim
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021.

Dane osobowe

Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności – dokument zamieszczony jest na stronie internetowej: https://elingwista.com/polityka-prywatnosci/