Regualmin indywidualnych kursów językowych online

Marcin Zimny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eLingwista Marcin Zimny, ul. Kujawska 10/2, 30-042 Kraków, NIP: 6391840054, adres e-mail: iod@elingwista.com jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.

Marcin Zimny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eLingwista Marcin Zimny jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.     Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia kursów językowych online (przez Skype) w szkole językowej eLingwista, zwana w dalszej części Szkołą.

1.2.      Szkoła prowadzi indywidualne kursy językowe (angielski online, niemiecki online, hiszpański online, francuski online, włoski online, rosyjski online, polski dla obcokrajowców online) w ramach świadczonych przez firmę usług językowych.

1.3.       Każdy słuchacz szkoły eLingwista, zwany dalej Uczniem, ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki w Szkole jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.4.       W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanego lektora w celu realizacji zajęć.

1.5. W związku z uczestnictwem w zajęciach w formie online wymagane jest korzystanie z odpowiedniego sprzętu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania platformy oraz odpowiedniej jakości usług. Od Ucznia wymagane jest korzystanie z:

 • komputera bądź laptopa,
 • kamerki (wbudowanej bądź zewnętrznej),
 • mikrofonu (wbudowanego lub zewnętrznego)
 • głośnika (wbudowanego lub zewnętrznego)
 • Internetu o prędkości zapewniającej odpowiednią jakość połączenia

Zaleca się korzystanie z Google Chrome ze względu na to, że platforma działa najlepiej w tej przeglądarce internetowej.

 1. ZAPISY NA KURS

2.1.       W celu zapisania się na kurs należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i ustalić rodzaj wybranego kursu oraz pakietu (złoty, srebrny, brązowy) oraz ewentualny zakres opcji dodatkowych.

2.2.        Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki i są one niezmienne. Istnieje możliwość skorzystania z opcji rozszerzonej w postaci elastycznych (zmiennych) terminów spotkań z lektorem  za dodatkową opłatą. W przypadku zajęć w trybie elastycznym Biuro ustala z uczniem pierwszą godzinę zajęć, a kolejne ustalane są indywidualnie z lektorem. Zajęcia w trybie elastycznym odbywają się od poniedziałku do piątku.

2.3.       Jednostka lekcyjna trwa 45 lub 60 minut w zależności od wykupionego planu lekcji.

2.4.       Uczeń wybiera liczbę lekcji realizowanych w miesiącu: 8 lekcji (pakiet brązowy),  12 lekcji (pakiet srebrny), 16 lekcji lub więcej (pakiet złoty). Zajęcia odbywają się z reguły 2 razy w tygodniu niezależnie od wybranego pakietu. Możliwe jest również ustalenie innego harmonogramu w porozumieniu ze Szkołą. Istnieje również możliwość wykupienia pojedynczych lekcji zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej elingwista.com oraz bonów podarunkowych w wersji elektronicznej na kursy online.

2.5.       Potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie wpłaty za kurs przelewem na konto szkoły lub kartą kredytową/płatniczą w systemie Paypal lub Dotpay. Wszystkie opłaty za kursy językowe są uiszczane z góry w formie przedpłaty. W pakietach semestralnych istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie równe raty. Pierwsza rata jest płatna przed rozpoczęciem kursu,  drugą ratę należy zapłacić do 50 dni od zapisania się na kurs. W przypadku braku wpłaty drugiej raty do 50 dni kurs zostaje zawieszony do momentu uregulowania należności przez Ucznia.

 1. REALIZACJA KURSU

3.1.   Okres ważności pakietów. Kursy językowe posiadają określony termin ważności i muszą zostać zrealizowane w wyznaczonym terminie od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi. Wszystkie pakiety miesięczne muszą zostać zrealizowane do 31 dni, a pakiety semestralne do 5 miesięcy od momentu rozpoczęcia pierwszych zajęć z pakietu. Zajęcia mogą się również odbywać w trybie przyspieszonym. W przypadku uzasadnionej nieobecności lektora na zajęciach kurs może zostać wydłużony w czasie. Należy w tym celu niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i powiadomić o zaistniałej sytuacji.

3.2.   Przekładanie zajęć.

3.2.1. Uczeń ma prawo przełożyć maksymalnie 1 lekcję w przypadku kursów obejmujących mniej niż 8 lekcji miesięcznie, 2 lekcje w ramach kursu miesięcznego zawierającego 8 lub więcej lekcji oraz 5 lekcji w ramach kursu semestralnego przez cały okres jego trwania. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się z Biurem telefonicznie, mailowo albo za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej elingwista.com. Zajęcia można przełożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zajęć najpóźniej 24 godziny przed planowaną lekcją. Zajęcia odwołane poprzez bezpośredni kontakt z lektorem lub za pomocą wiadomości na komunikatorze Skype nie będą uznawane. Zajęcia odwołane w dniu zaplanowanej lekcji nie będą akceptowane.

3.2.2. W przypadku przełożenia lekcji zgodnie z regulaminem uczeń zobowiązuje się do ustalenia dodatkowego terminu lekcji z lektorem poza stałym harmonogramem zajęć oraz odrobienia odwołanej lekcji w terminie 7 dni roboczych.

3.2.3. Powiadomienie Biura Obsługi Klienta o przełożeniu kolejnych lekcji po wcześniejszym wykorzystaniu możliwości przekładania lekcji w ramach kursu jest bezskuteczne, zatem lekcje te potraktowane będą jako bezpodstawne przełożenie, również w przypadku niestawienia się na nich ucznia.

3.3.   Zawieszenie nauki.

3.3.1 Kurs językowy może zostać zawieszony bez utraty lekcji w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych lub urlopu. W przypadku zawieszenia kursu jego czas realizacji ulega wydłużeniu o liczbę dni na jakie kurs został zawieszony. Zajęcia zaplanowane na okres, kiedy wypadło zawieszenie kursu uczeń może również odrobić na zasadach ogólnych umawiając dodatkowe terminy z lektorem bez konieczności wydłużenia daty całego cyklu.

Minimalny okres zawieszenia kursu to 5 dni. Maksymalny okres zawieszenia w pakietach miesięcznych to 7 dni, w przypadku pakietów semestralnych okres ten wynosi 21 dni.

3.3.2. W przypadku braku wznowienia przez ucznia kursu w przeciągu 1 miesiąca przyjmuje się, że uczeń zrezygnował z kursu. Jeżeli po okresie zawieszenia kursu uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada wykupione a niewykorzystane lekcje, Szkoła ma prawo do pobrania z puli opłaconych przez ucznia środków opłaty za rezerwację miejsca w grafiku lektora przez okres zawieszenia w wysokości 50% ceny zaplanowanych podczas okresu zawieszenia lekcji.

3.4.   Rezygnacja z kursu. Uczeń może przerwać naukę po odbyciu wykupionych lekcji bez wcześniejszego wypowiedzenia albo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji.

3.4.1. Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie trwania pakietu, jednak z uwagi na cykl planowania zajęć, uczeń rezygnując z kursu winien powiadomić Szkołę nie później niż 21 dni przed datą przerwania kursu wysyłając rezygnację w formie elektronicznej na adres biuro [at] elingwista.com. W przypadku gdy zaplanowany cykl zajęć kończy się przed upływem powyższych 21 dni, okres wypowiedzenia upływa wraz z zakończeniem opłaconego cyklu zajęć.

3.4.2. Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty rezygnacji z kursu (tj. 21 dni od dnia złożenia takiej rezygnacji w formie pisemnej lub z ostatnim dniem realizowanego cyklu), zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez ucznia. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.

3.4.3. W przypadku skorzystania przez ucznia z pakietu semestralnego lub miesięcznego, w którym uczeń otrzymuje niższą cenę zobowiązując się do wykupienia większej liczby godzin, stosuje się te zasady co w pkt. 3.4.1 i 3.4.2 z zastrzeżeniem, że dotychczas wykorzystane godziny przeliczane są według cennika pojedynczych indywidualnych lekcji poza pakietem, który dostępny jest na stronie internetowej Szkoły.

3.5.   W przypadku gdy lekcja z jakiegoś powodu nie odbyła się należy ten fakt zgłosić, kontaktując się niezwłocznie z Biurem szkoły.

3.6.   Istnieje możliwość stałej zmiany godzin lekcyjnych w czasie trwania kursu. W przypadku prośby o stałą zmianę godzin zajęć taka zmiana musi zostać ustalona z Biurem Szkoły. W przypadku braku wolnych godzin może nastąpić odmowa zmiany wcześniej ustalonych godzin lekcji.

3.7.    Podczas wszelkiego rodzaju świąt lekcje można odwoływać bez straty lekcji. Należy podać rodzaj święta.

3.8.   Szkoła może odwołać zajęcia w danym dniu z powodów technicznych w dowolnym pakiecie. W tak zaistniałej sytuacji lekcje z danego dnia przechodzą na kolejny termin. W uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem sytuacji losowych, kwestii technicznych niezależnych od Szkoły lub klęski żywiołowej, uczniowi przysługuje dodatkowa lekcja gratis.

3.9.   W przypadku gdy uczeń spóźni się na lekcję lektor jest zobowiązany poczekać 15 minut. Gdy lektor nie może skontaktować się z uczniem po 15. minucie od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, lekcję uznaje się za odbytą. W przypadku gdy lektor spóźni się na lekcję uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do czasu trwania lekcji.

3.10.   Certyfikat. Uczeń ma możliwość otrzymania od Szkoły certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin wewnętrzny przygotowany przez lektora. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż po 1 roku nauki w szkole eLingwista po zrealizowaniu całego materiału z danego poziomu: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2 zgodnie z Europejskim Opisem Kształcenia Językowego.

3.11. Szkoła może również, na wniosek Ucznia, wystawić zaświadczenie o realizacji kursu niezależnie od etapu jego realizacji.

 1. REKLAMACJE

4.1.   Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej elingwista.com.

 • reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email ucznia,
 • dokładny opis reklamacji,
 • uzasadnienie.

4.2. W wypadku problemów technicznych po stronie ucznia, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć następuje strata lekcji bez możliwości reklamacji.

4.3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Szkoły uniemożliwiających odbycie zaplanowanych zajęć, Uczeń ma prawo otrzymać dodatkowe lekcje odpowiadające liczbie nieodbytych z przyczyn technicznych zajęć.

4.4. W przypadku nieobecności lektora na wyznaczonej lekcji, lekcja nie przepada i można ją odbyć w dowolnym terminie. Reklamację o nieobecności lektora należy zgłosić w Biurze szkoły za pomocą e-mail lub telefonicznie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.   Szkoła elingwista.com zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.

5.2.   W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania pakietu.

5.3.   Aktualne informacje o opcjach dodatkowych do kursów językowych online oferowanych przez szkołę eLingwista można znaleźć w cenniku na stronie elingwista.com

5.4.   Uczeń polecający szkołę elingwista.com innej osobie otrzymuje 1 darmową lekcję w przypadku gdy nowy uczeń zapisze się na kurs bez lekcji próbnej.

5.5.   Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu kursów. Aktualny regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej elingwista.com

5.6.   Żadne dane klientów szkoły eLingwista nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach innych niż realizacja usług językowych.

5.7. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe informacje o treści i zakresie przetwarzanych danych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.elingwista.com. Administratorem danych jest firma eLingwista z siedzibą w Krakowie przy ul. Kujawskiej 10/2.

5.8. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów klient ma możliwość odstąpienia od umowy po złożeniu pisemnej rezygnacji z kursu przesyłanej drogą mailową na adres mailowy biura Szkoły.